© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Studia Museologica Slovaca Ročenka prác z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva
Studia Museologica Slovaca, volume 1 (2017)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, 140s. ISBN 978-80-89881-07-9 Studia Museologica Slovaca, volume 2 (2018)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, 126s. ISBN 978-80-89881-12-3  stiahni tu
Ročenka Studia Museologica Slovaca vychádza pravideľne raz ročne, výlučne v elektronickej podobe. Odborne je zameraná na vedecko-výskumné články a práce vysokoškolských študentov a pedagógov z oblasti muzeológie, múzejníctva, monumentológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré pôsobia v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií, zberateľstve a práce so zbierkami. Vychádza každoročne v letných mesiacoch. Redakcia prijíma príspevky do konca mája príslušného roku. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Ročenka poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov.  Základné etické štandardy pre zverejňovanie v ročenke Studia Museologica Slovaca: 1.Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu ročenky (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2.Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3.Príspevky podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada ročenky. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality.  Podrobné pravidlá publikačnej etiky  Výkonní redaktori/Executive editors: Pavol Tišliar - Lenka Vargová (pavol.tisliar@ucm.sk, lenka.vargova@uniba.sk) Redakčná rada/Editorial board:  Lucie Jagošová (Czech Republic), Ľuboš Kačírek (Slovakia), Otakar Kirsch (Czech Republic), Dominik Porczyński (Poland), Pavol Tišliar (Slovakia), Lenka Ulašinová Bystrianska (Slovakia), Lenka Vargová (Slovakia), Markus Walz (Germany) Vydavateľ/Published by: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Púpavová 22 841 04 Bratislava Slovenská republika/ Slovak Republic e-mails: SMS.muzeologia@gmail.com, sms@muzeologia.sk 
Studia Museologica Slovaca, volume 3 (2019)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, 232s. ISBN 978-80-89881-16-1 ISSN 2644-5670 stiahni tu
ISSN 2644-5670
Studia Museologica Slovaca, volume 4 (2020)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, 84s. ISBN 978-80-89881-21-5 ISSN 2644-5670 stiahni tu Studia Museologica Slovaca, volume 5 (2021)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021, 74s. ISBN 978-80-89881-24-6 ISSN 2644-5670 stiahni tu Studia Museologica Slovaca, volume 6 (2022)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2022, 95s. ISBN 978-80-89881-26-0 ISSN 2644-5670 stiahni tu Studia Museologica Slovaca, volume 7 (2023)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2023, 79s. ISBN 978-80-89881-28-4 ISSN 2644-5670 stiahni tu