© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2021
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2021

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 5 (2021) stiahni tu New volume Populačné štúdie Slovenska 13 online

New book

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online
Studia Museologica Slovaca Ročenka prác z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva
Studia Museologica Slovaca, volume 1 (2017)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, 140s. ISBN 978-80-89881-07-9 Studia Museologica Slovaca, volume 2 (2018)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, 126s. ISBN 978-80-89881-12-3  stiahni tu
Ročenka Studia Museologica Slovaca vychádza pravideľne raz ročne, výlučne v elektronickej podobe. Odborne je zameraná na vedecko-výskumné články a práce vysokoškolských študentov a pedagógov z oblasti muzeológie, múzejníctva, monumentológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré pôsobia v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií, zberateľstve a práce so zbierkami. Vychádza každoročne v letných mesiacoch. Redakcia prijíma príspevky do konca mája príslušného roku. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Ročenka poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov.  Základné etické štandardy pre zverejňovanie v ročenke Studia Museologica Slovaca: 1.Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu ročenky (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2.Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3.Príspevky podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada ročenky. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality.  Podrobné pravidlá publikačnej etiky  Výkonní redaktori/Executive editors: Pavol Tišliar - Lenka Vargová (pavol.tisliar@ucm.sk, lenka.vargova@uniba.sk) Redakčná rada/Editorial board:  Jan Dolák (Slovakia), Lucie Jagošová (Czech Republic), Ľuboš Kačírek (Slovakia), Otakar Kirsch (Czech Republic), Dominik Porczyński (Poland), Pavol Tišliar (Slovakia), Lenka Ulašinová Bystrianska (Slovakia), Lenka Vargová (Slovakia), Markus Walz (Germany) Vydavateľ/Published by: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Púpavová 22 841 04 Bratislava Slovenská republika/ Slovak Republic e-mails: SMS.muzeologia@gmail.com, sms@muzeologia.sk 
Studia Museologica Slovaca, volume 3 (2019)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, 232s. ISBN 978-80-89881-16-1 ISSN 2644-5670 stiahni tu
ISSN 2644-5670
Studia Museologica Slovaca, volume 4 (2020)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, 84s. ISBN 978-80-89881-21-5 ISSN 2644-5670 stiahni tu Studia Museologica Slovaca, volume 5 (2021)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021, 74s. ISBN 978-80-89881-24-6 ISSN 2644-5670 stiahni tu