© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Publikačná etika ročenky Studia Museologica Slovaca Vydavateľom ročenky Studia Museologica Slovaca je občianske združenie Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Ročenku vedie redakčná rada, zložená z osobností z odboru kultúrneho dedičstva, múzejníctva a muzeológie zo Slovenskej republiky a zahraničia. Prioritou redakčnej rady je predchádzať profesijnému pochybeniu a dohliadať nad dodržiavaním pravidiel publikačnej etiky a dodržiavaním kvality publikovaných príspevkov. Nižšie uvedené zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú sa na publikovaní ročenky Studia Museologica Slovaca. Autorstvo a zodpovednosť autorov - Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol. - Autori sú povinní dokladovať redakcii, že získali povolenie používať materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. - Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné. - Autori predkladajú k posudzovaniu originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok. Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol predložený/publikovaný inde, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený. V prípade doplneného príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol publikovaný pôvodný príspevok. - Autori sú povinní podieľať sa na procese recenzovania príspevku, nesú zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov príspevku, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní a sú zodpovední za to, že všetci spoluautori videli a odsúhlasili finálnu verziu príspevku zaslanú do recenzného konania a súhlasili s uvedením svojich mien ako spoluautorov. - Autori zodpovedajú za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú správne a presné. Dotýka sa to aj uvedenia osobných údajov, ktoré vyžadujú formálne pravidlá ročenky Studia Museologica Slovaca (pokyny pre autorov). - Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii ročenky všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia. - Autori sú oprávnení odvolať sa proti rozhodnutiu redakčnej rady. Nedoriešené problémy sú diskutované v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (COPE) publikované na stránke http://publicationethics.org/resources/guidelines. Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov - Pravidlá recenzného konania ročenky Studia Museologica Slovaca vyžadujú vyplnenie osobitného recenzného formuláru, v ktorom sa recenzent vyjadruje ku kvalite, originalite, invencii a o prínose príspevku v riešenej problematike. - Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné, poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní. - Recenzné konanie je prísne anonymné, to znamená, že mená autorov a recenzentov nie sú navzájom známe. - Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov vo vzťahu k výskumu, k autorom alebo subjektu, ktorý financuje výskum. - Recenzenti sú povinní upozorniť, pokiaľ je im známe, že už bol podobný príspevok publikovaný v inom časopise alebo neboli v príspevku použité relevantné práce. - Osobná kritika autorov je nevhodná. - Výber recenzentov je v kompetencii redakčnej rady. Recenzent nesmie byť členom pracoviska žiadneho z autorov recenzovaného príspevku a nesmie byť v konflikte záujmov s autormi alebo subjektmi, ktoré financujú výskum, ktorého sa týka príspevok. - Recenzenti sú povinní bezodkladne oznámiť nesúhlas so svojou nomináciou, prípadne nemožnosť dodržania termínu pre vypracovanie recenzného posudku, aby mohla redakčná rada zvoliť inú kompetentnú osobu. Zodpovednosť redakčnej rady a vydavateľa - Redakcia má plnú zodpovednosť  a právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá svojou témou tematickému zameraniu ročenky Studia Museologica Slovaca. - V prípade úspešného recenzného konania redakčná rada rozhoduje o publikovaní príspevku. Pri rozhodovaní redakčnej rady o publikovaní/nepublikovaní príspevku tvoria východiskový materiál recenzné posudky. Právom redakčnej rady je úspešne zrecenzovaný príspevok nezaradiť ihneď do tlače najbližšieho čísla. - Redakčná rada nemôže vysloviť súhlas s publikovaním nerecenzovaného príspevku, alebo príspevku, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru, články z praxe, anotácie, recenzie a správy. - Redaktori publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužiť svoju pozíciu (proces posudzovania je zásadne vykonaný nezávisle od autora). - Vydavateľ dbá na prevenciu akýchkoľvek konfliktov záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady. Prípadné problémy riešia redaktori časopisu v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier (bližšie na týchto odkazoch A, B). - Vydavateľ nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k prijatým alebo odmietnutým príspevkom. - Redakčná rada sleduje a zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky. - Redakčná rada ručí za to, že príspevky zodpovedajú medzinárodne uznávaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam. - Redakčná rada chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi. - Redakčná rada publikuje a v prípade nutnosti aj aktualizuje zásady pre recenzné konanie a formálne náležitosti príspevkov (pokyny pre autorov). - Pokiaľ sú v publikovanom príspevku nájdené chyby, redakcia zaistí ich odstránenie alebo opravu. - Anonymita recenzentov je prísne chránená. Prioritné zásady publikačnej etiky časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo - Zaistiť, že príspevky, ktoré budú publikované, zodpovedajú medzinárodne prijatým etickým zásadám a akademickým zvyklostiam. - Zabrániť, aby intelektuálne a etické zásady boli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené či zneužité komerciou. - Umožniť zverejnenie opráv, vysvetlenia, ospravedlnenia týkajúce sa príspevku alebo jeho časti, prípadne odstránenie príspevku, pokiaľ je to potrebné. - Sledovať podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijať zodpovedajúce rozhodnutie.