© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2024

online New volume Studia Museologica Slovaca, vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia
APVV-0199-20
Riešiteľská inštitúcia: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií Nám. J. Herdu 2 917 01 Trnava
Obdobie od konca 19. storočia do polovice 20. storočia prinieslo na Slovensku viaceré historické zmeny, medzi ktoré je potrebné zaradiť aj jedinečnú kvantitatívno-kvalitatívnu, nereverzibilnú premenu reprodukčného správania. Aj napriek jej veľkému významu pre komplexné pochopenie populačného a spoločenského vývoja disponujeme len značne obmedzeným poznatkovým aparátom. Hlavnou príčinou je predovšetkým absencia podrobnej dátovej základne, a to nielen na národnej úrovni. Zo zahraničných výskumov totižto vieme, že uvedené zmeny neprebiehali v celej populácii naraz, ale jednotlivé populácie sa navzájom diferencovali v časovom priebehu i v rýchlosti týchto zmien a rovnako sa od seba odlišovali rôzne subpopulácie vyčlenené na regionálnom, sociálnom, národnostnom, náboženskom a inom princípe. Dôležitým pre pochopenie nástupu, šírenia a samotnej dynamiky zmien je preto poznanie vplyvu regionálnych rozdielov a ich faktorov. Hlavným cieľom projektu bude syntetická analýza transformácie demografických procesov populačného vývoja Slovenska od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s dôrazom na regionálnu dimenziu v prepojení na podmieňujúce identifikované socio- ekonomické, kultúrne a niektoré ďalšie štrukturálne zmeny prebiehajúce v predmetnom období v populácii Slovenska. Základom pre ich naplnenie bude predstavovať vytvorenie unikátnej databázy vstupných údajov (historicko-demografická príručka) a z nich konštruovaných indikátorov umožňujúcich následne podrobnú komplexnú analýzu vývoja a charakteru jednotlivých demografických procesov na národnej a predovšetkým regionálnej úrovni. V ďalšej časti sa projekt zameria na zostavenie mapových vrstiev a súborného atlasu prezentujúceho transformáciu reprodukcie populácie Slovenska a jeho niektoré identifikované podmienenosti v priestore a v čase a syntézu v podobe záverečnej monografie, v ktorej sa vývoj skúmaných procesov zasadí do historického kontextu.
Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D. doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. Mgr. Peter Vanek, PhD.
Elektronické výstupy projektu: tu