© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage
Vedecký časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo
ISSN 1339-2204 eISSN 2453-9759 EV 1/22/EPP

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2024

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online
Redaktori/editors Mgr. Nela Szabóová, PhD. (nela.szaboova@uniba.sk) Výkonný redaktor/Executive editor prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (pavol.tisliar@ucm.sk) Jazyková redakcia/ Proofreading: Ebor Editing ( https://eborediting.com/contact/ ) Vydavateľ/Published by: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Redakcia/Editorial Office: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. e-mails: muzeologia.kd@gmail.com, muzeologia@muzeologia.sk  Púpavová 22 841 04 Bratislava SLOVAK REPUBLIC
SCImago Journal & Country Rank
Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo vychádza 4x ročne. Redakcia prijíma články výlučne v anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt), vrátane príloh. Rozsah štúdie je stanovený na 15-25 normostrán (4500-7500 slov). Zameraním časopisu je predovšetkým mapovať vedeckú prácu na poli muzeológie, jej subdisciplín, múzejníctva, monumentológie a špecializácií, ktoré sa podieľajú na ochrane a správe kultúrneho dedičstva s dôrazom na strednú Európu. Cieľom časopisu je poskytnúť relevantné fórum ako pre medzinárodnú akademickú, tak aj pre múzejnú obec, s dôrazom na štúdium múzejných zbierok, zhodnocovanie zbierkotvorných činností a ďalších základných odborných činností múzeí, ako aj sledovanie celospoločensky aktuálnych trendov vo vývoji pamäťových inštitúcií a situácii na poli kultúrneho dedičstva. Preto obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácii časopisu. Odporúčame zasielať najskôr abstrakty príspevkov. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentmi a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu, tzn. prijatie abstraktu neznamená automatické prijatie článku. Časopis poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov. Autor však plne uhrádza anglickú jazykovú korektúru rukopisu pred publikovaním, ktorú zabezpečuje Ebor Editing company (https://eborediting.com/contact/). Redakcia vydá potvrdenie (akceptačný list) o prijatí článku do tlače na vyžiadanie autora až po odovzdaní finálnej verzie príspevku po úspešnom recenznom konaní a po vykonanom anglickom “proofreadingu” firmou Ebor Editing company. Redakčná rada časopisu vstupuje do vzťahu výlučne s autorom, nie s inštitúciou, ktorú autor zastupuje. Redakčná rada časopisu: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), Masarykova univerzita (Česká republika); Mgr. Silvia Eliašová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko); doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); doc. PhDr. Miroslav Palárik, PhD., Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre (Slovensko); doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko); Mgr. Lenka Vargová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko) Redakčná rada zasadá 4x ročne, v marci, máji, septembri a novembri, schvaľuje obsah Medzinárodná redakčná rada časopisu: prof. Jože Hudales, PhD., University of Ljubljana (Slovinsko); Dr. Tone Kregar, Muzej novejše zgodovine Celje (Slovinsko); assoc. prof. François Mairesse PhD. , Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francúzsko); prof. Eiji Mizushima, PhD., University of Tsukuba (Japonsko);  prof. Bruno Brulon Soares, PhD., Federal University of the State of Rio de Janeiro (Brazília); prof. Mark Stolarik, PhD., University of Ottawa (Canada); assoc. prof. M. A. Lynne Teather, M. A.  PhD., University of Toronto (Kanada) Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo: 1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3. Príspevky zaradené do časti štúdie podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada časopisu. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo tu  Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach: - Central and Easter European Online Library (CEEOL) - Directory of Open Access Journals (DOAJ) - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) - Historical Abstracts EBSCOhost - The European Reference Index for the Humanities    and the Social Sciences (ERIH PLUS) - Elsevier SCOPUS - Web of Science Core Collection: ESCI