© Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. 2024
MUZEOLÓGIA  MUSEOLOGY  a kultúrne dedičstvo  and Cultural Heritage
Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu  Muzeológia a kultúrne dedičstvo 
Redakcia prijíma vedecké štúdie v anglickom jazyku, články z praxe aj v slovenskom a českom. Autor je povinný po úspešnom recenznom konaní a schválení obsahu príspevku vykonať špeciálnu jazykovú korektúru (English proofreading) definitívne upravenej verzie textu. Tento servis pre našu redakciu zabezpečuje Ebor Editing company (dr. Ginevra House et al.; ginevra.house@yahoo.co.uk) na náklady autora príspevku. Až na základe takto vykonaného english proofreading-u bude článok definitívne zaradený do obsahu čísla časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Publikovanie v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo je bezplatné. Autor na vlastné náklady hradí jazykovú korektúru príspevku. English proofreading sa rovnako týka abstraktov, kľúčových slov a názvu článkov z praxe. Až po úspešnej jazykovej kontrole bude príspevok zaradený do obsahu čísla. Článok musí obsahovať abstrakt, klúčové slová, zoznam použitých prameňov a literatúry, údaje o autorovi a kontakt na inštitúciu, ktorú zastupuje, odkazy na grantové, výskumné a nadačné úlohy, v rámci ktorých článok vznikol a poznámkový aparát. Abstrakt v anglickom jazyku obsahuje stručné označenie predmetu – témy príspevku, naznačuje metódy, vedecké otázky a ciele príspevku s maximálnou dĺžkou 900 znakov. Kľúčové slová – 3-5 kľúčových slov v anglickom jazyku, ktoré označujú najvýznamnejšie tematické zameranie príspevku Zoznam prameňov a literatúry: uvádza sa výlučne zoznam použitých prameňov a literatúry, osobitne na konci článku. Obsahuje okrem základných bibliografických údajov aj ISBN, ISSN. Delí sa na archívne (múzejné) pramene a literatúru. Zoznam literatúry sa radí abecedne podľa priezviska autora vo formáte: POLLAN, Michael (2006). The Omnivore’s Dilemma :  A Natural History of Four Meals. New York: Penguin. ISBN 9781594200823. V prípade odkazovania na literatúru, ktorej bibliografické údaje nie su v latinke (ruská azbuka, čínské a i. písmo) je nevyhnutný prepis do latinky a do zátvoriek je potrebné uviesť preklad názvu do anglického jazyka s uvedením pôvodného jazyka publikácie. BRONEVSKII, Semyon M. (1823). Noveishie geograficheskie i istoricheskie izvestiya o Kavkaze [The newest geographical and historical news of the Caucasus]. Moskva: S. Selivanovsky. [In Russian] Údaje o autorovi: Meno a priezvisko, vedecké hodnosti a tituly. Afiliácia – pracovisko/pracoviská, ktoré zastupuje, adresu pracoviska/pracovísk (korešpondenčná adresa), štát, email autora Odkazy na grantové výskumné a nadačné úlohy – číslo projektu, plný názov v pôvodnom jazyku a anglickom jazyku Poznámkový aparát – používa sa výlučne vo forme poznámok pod čiarou podľa normy ISO690 a upravený Style Chicago. Odkazuje na pramene (archívne fondy, múzejné zbierky a i.), literatúru, z ktorej autor príspevku čerpal. Kniha  POLLAN, Michael. The Omnivore’s Dilemma:  A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006, p. 99 - opakované použitie - skrátená forma (skratený názov diela):   POLLAN, The Omnivore’s…, p. 90. (v sk a cz textoch strana v skratke s. 90) Zborník

MLYNKA,  

Ladislav  

(ed).  

Výrobné  

a  

technické  

objekty  

v  

ľudovom  

staviteľstve

.  

Bratislava:  

Videopress  

MON,

1988, pp. 101–106.

 

- opakované použitie - skrátená forma (skratený názov diela):   MLYNKA, Výrobné a technické objekty…, p. 108. (v sk a cz textoch strana v skratke s. 90) Štúdia v časopise, zborníku POLLAN, Michael. Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In: Anthropology and Global Counter insurgency. New York: University of Chicago Press, 2010, pp. 67–83. - opakované použitie - skrátená forma (skratený názov diela):   POLLAN, Seeing Red…, p. 50 (v sk a cz textoch strana v skratke s. 90) Noviny, periodická tlač Do konca roka má byť prvé sčítanie ľudu. In: Slovenská Pravda, October 5, 1940, p. 3. - opakované použitie - skrátená forma (skratený názov diela): Do konca roka…, p. 3. (v sk a cz textoch strana v skratke s. 90) Webové odkazy Muzeológia a kultúrne dedičstvo: Basic information, accessed August 1st, 2019, http://www.muzeologia.sk/casopis_mkd_en.htm. - opakované použitie - skrátená forma (skratený názov diela): Muzeológia a kultúrne dedičstvo… Odkaz na archívny dokument     MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f. MPS), škatuľa (ďalej škat.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez. Prílohy Obrázky: Obrazové prílohy poprosíme zasielať samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikovatené. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. Tabuľky, grafy: Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel) V prípade, že rukopis nespĺňa uvedené kritériá a etické štandardy časopisu, nebude zaradený na recenzné konanie.

News

New issue

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2024

online New volume STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 7 (2023) online Populačné štúdie Slovenska (journal) online

Last book

L. Jagošová a P. Tišliar (eds.). Slované - život a smrt v raném středověku. Materiály a statě. online