© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
APVV-0199-12 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) Výstupy z riešenia projektu (95) Monografie, štúdie vo veľkosti monografie (3AH+), vedecké zborníky a knižné publikácie (20): TIŠLIAR, Pavol. Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 160s. ISBN  978-83-7490-633-3. TIŠLIAR, Pavol. Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918  1945. In: Populačné štúdie  Slovenska I. Pavol Tišliar (ed.). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 19-90. ŠPROCHA, Branislav. Populačný vývoj Slovenska v rokoch 1938 – 1945. In: Populačné štúdie Slovenska I. Pavol Tišliar (ed.). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 91-166. TIŠLIAR, Pavol (ed.) Populačné štúdie Slovenska I. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978- 83-7490-691-3 KAČÍREK, Ľuboš - TIŠLIAR, Pavol. Petržalka v rokoch 1919 - 1946. Bratislava : Stimul, 2014, 68s. ISBN 978-80-8127-094-9 online: link (pdf, 23 mb) TIŠLIAR, Pavol - ČÉPLÖ, Slavomír. Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-755-2 TIŠLIAR, Pavol (ed.) Populačné štúdie Slovenska 3. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 187s. ISBN 978-80-971715-0-6 ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Demogeografický profil náboženského vyznania obyvateľstva Slovenska za posledných 100 rokov. In: Populačné štúdie Slovenska 3. P. Tišliar (ed.). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 111-187. KAČÍREK, Ľuboš - TIŠLIAR, Pavol. Petržalka v rokoch 1919 - 1946. 2. doplnené a prepracované vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHOVÁ, Terézia (eds.). Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 252s. ISBN 978-80-971715-5-1 online: link (pdf, 15 mb) KAČÍREK, Ľuboš - TIŠLIAR. Pavol. Petržalka do roku 1918. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2014, 118s. ISBN 978-80-971715-3-7 TIŠLIAR, Pavol (ed.) Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 142 s. ISBN 978-80-971715-6-8 online:link (pdf 2 mb) TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 198 s. ISBN 978-80-971715-7-5 online:link (pdf 6 mb) TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHOVÁ, Terézia - VARGOVÁ, Lenka (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, 158 s. ISBN 978-80-971715-9-9 TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, 149s. ISBN 978-80-89881-00-0 TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačné štúdie Slovenska 9.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, 174s. ISBN 978-80-89881-01-7 KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Budapest : Croatica, 2016, 404s. ISBN 978-615-5330-06-3 ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Demografický obraz Slovenska v rokoch 1938-1945. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, 200s. ISBN 978-80-89881-03-1 ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016. ISBN 978-80-89881-02-4 Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18. - 1. pol. 20. storočia). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2016, 3305s. ISBN 978-80-89881-04-8 online (45 mb) Vedecké štúdie a kapitoly (57): TIŠLIAR, Pavol. Koncepcie a východiská mimoriadneho sčítania ľudu z roku 1919. In: V turbulentnom tridsaťročí – kapitoly z dejín Slovenska 1918 – 1948. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 27-36. TIŠLIAR, Pavol. Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 - 1945 - metodologické východiská. In: Populačné štúdie Slovenska I. P. Tišliar (ed.). Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 9-18. TIŠLIAROVÁ, Ingrid - TIŠLIAR, Pavol. K problematike plebiscitu na severnej Orave a na Spiši v 20. rokoch 20. storočia. In: Almanach XIV Slováci v Poľsku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 35- 75. CSÜTÖRTÖKYOVÁ, Dita. Identifikačné procesy lokálnej komunity vo vzťahu k tradičnej ľudovej architektúre (Na príklade obce Sebechleby). In: Slovenský národopis, roč. 61, č. 4/2013, s. 430-451. KAČÍREK, Ľuboš. Ján Nepomuk Bobula (1844-1903). In: Slováci v zahraničí. č. 30. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 34-53. TIŠLIAR, Pavol. Population Censuses in Slovakia between 1919 - 1940. In: Bylye Gody, 2/2014, No. 32, s. 266-271. MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857 na príklade dokumentov mesta Trnavy. In: Historická demografie, č. 1, 38/2014, s.57-76. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Charakter plodnosti na Slovensku v medzivojnovom období. In: Historická demografie, č. 1, 38/2014, s. 77-112. TIŠLIAR, Pavol. Introduction to the Problem of Population Censuses of Slovakia in 1919 and 1921. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 7-42. TIŠLIAR, Pavol.  Beginnings of Organisation of Emigration in the Czechoslovak Republic. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 43-62. TIŠLIAR, Pavol. On employment of women in Slovakia in the inter-war period. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 63-95. TIŠLIAR, Pavol. Notes on the Organisation of the 1940 Population Census. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 97-119. TIŠLIAR, Pavol. Statistical Practice and Ethnic Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945. In: P. Tišliar - S. Čéplö (eds.): Studies in the Population of Slovakia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 121-146. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny I. časť. In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 24, 4/2014, s. 40-53. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Intenzita a charakter úmrtnosti na Slovensku v medzivojnovom období. In: Historická demografie, č. 2, 38/2014, s. 203-233. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. The Demographics of the Jewish Population of Slovakia between the Two World Wars. In: Judaica Bohemiae, roč. XLIX, 2/2014, s. 5-45. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny II. časť. In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 25, 1/2015, s. 45-57. ŠPROCHOVÁ, Terézia. Dobové vnímanie ženských cností podľa Jána Kollára. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 7-19. TIŠLIAR, Pavol. Odraz národnostnej politiky Slovenskej republiky (1939 – 1945) v štatistickej praxi. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 21-51. ŠPROCHA, Branislav. Populačný vývoj národnostných menšín na Slovensku po druhej svetovej vojne. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 185-216. ŠPROCHA, Branislav. Charakter reprodukčného správania Rómov na Slovensku po druhej svetovej vojne. In: P. Tišliar - T. Šprochová (eds.): Populačné štúdie Slovenska 4. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, s. 217-251. TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí. (Teoretické a metodologické východiská z pohľadu historickej demografie). In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 25, 2/2015, s. 3 - 13. ŠPROCHOVÁ, Terézia. Ženská nevzdelanosť ako rodinný problém. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 7-19. MIKUŠOVÁ, Miriam. K sobášnosti socioprofesijných skupín v Trnave v 19. storočí. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 21-61. TIŠLIAR, Pavol. K percepciám národnosti a jazyka pri sčítaniach ľudu 1919 – 1930 na Slovensku. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 63-87. ŠPROCHA, Branislav. K niektorým otázkam transformácie plodnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 89-114. KAČÍREK, Ľuboš - OSAĎAN, Róbert. Náboženské menšiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In: P. Tišliar (ed.): Populačné štúdie Slovenska 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 115-140. TIŠLIAR, Pavol. Cesta k prvému úradnému lexikónu sídel na Slovensku. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 3, 1/2015, s. 51-62. TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Zaznávaný a nepoznaný Cenzus 1919 či len kuriozita? In: Historický časopis, roč. 63, 2/2015, s. 253-274. TIŠLIAR, Pavol. Prípravný proces súpisu domov a bytov a sčítania ľudu na Slovensku v roku 1940. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 33- 61. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien maďarskej národnosti na Slovensku v sčítaniach obyvateľov. In: P. Tišliar (ed.) Populačné štúdie Slovenska 6. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 169-196. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. The Fertility of Women in the Primary Sector in Slovakia According to Censuses Conducted Between 1900 and 2001 years. In: Bylye gody, vol. 37, is. 3, pp. 650- 662. TIŠLIAR, Pavol. Národnostná skladba Slovenska na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia : etnická identita (identifikácia) z pohľadu oficiálnej štátnej štatistiky. In: Český lid, roč. 102, 3/2015, s. 329-352. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Možnosti využitia ekonomických štruktúr obyvateľstva 1921, 1930, 1940 a sčítania podnikov a závodov na Slovensku v roku 1930 pre komplexný výskum populačných dejín Slovenska. In: I. Fialová - D. Tvrdoňová (eds.) Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava : SNA, 2014, s. 375-387. ŠPROCHOVÁ, Terézia. Výchova a príprava na život ženy v prvej polovici 19. storočia. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 29-37. KAČÍREK, Ľuboš. Slovenska komunita v Pešťbudíne v 19. storočí na príklade slovenského evanjelickeho zboru. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 39-49. POCISKOVÁ, Miriam. Početnosť rodiny zamestnancov v agrárnom sektore v 19. storočí v Trnave. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 51-56. TIŠLIAR, Pavol. K diproporciám a protichodnosti populačnej politikyv medzivojnovom Československu a jej prejavom na Slovensku. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 67-81. ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. In: P. Tišliar - T. Šprochová - L. Vargová (eds.). Populačné štúdie Slovenska 7. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2015, s. 121-136. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Možnosti sledovania vnútornej migrácie na Slovensku vo výsledkoch medzivojnových sčítaní ľudu. In: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 145-169. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Analýza vybraných charakteristík cudzincov na Slovensku v medzivojnovom období. In: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 98-131. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ŠMIGEĽ, Michal. Pohyb etník, etnické hranice, etnický priestor na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. In: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 10-42. TIŠLIAR, Pavol. Formy organizovania vysťahovalectva zo Slovenska po vzniku Československej republiky. In: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 56-71. TIŠLIAR, Pavol. Migračná politika na Slovensku v kontexte populačnej politiky v medzivojnovom období. In: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 44-56. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Obraz rómskej populácie v Uhorsku na konci 19. storočia, In: Historický časopis, roč. 64, č. 2 (2016), s. 267-297.  ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Rómovia na Slovensku podľa súpisu z roku 1893. In: Historická demografie, roč. 40, č. 1 (2016), s. 93-112. TIŠLIAR, Pavol. K vybraným prameňom štatistickej povahy v 18. a 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 7-20. ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Populačný vývoj rusínskeho obyvateľstva na Slovensku v medzivojnovom období. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 109-124. ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Reprodukčné správanie populácie Podkarpatskej Rusi. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 21-60.  ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Zmeny v štruktúrach populácie Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 61-88. VARGOVÁ, Lenka. Zariadenie domácností  v prvej polovici 20. storočia s prihliadnutím na inzerciu vo vybranej dobovej tlači : Príspevok k dejinám každodennosti na Slovensku. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 7-20. KAČÍREK, Ľuboš. Etnické zmeny obyvateľstva v novoveku na príklade mestskej časti Bratislava- Petržalka. In: Populačné štúdie Slovenska 9. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 163- 175. ŠPROCHOVÁ, Terézia. Žena ako domáca gazdiná v 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 8.  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 47-56. POCISKOVÁ, Miriam. K sociálnej a ekonomickej štruktúre Trnavy v 19. storočí. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 57-66. ŠPROCHA, Branislav. Charakter úmrtnosti obyvateľstva Slovenska na začiatku 20. storočia. In: Populačné štúdie Slovenska 8. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, s. 67-80. KAČÍREK, Ľuboš. Prouhorské slovenské časopisy v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Studia bibliographica Posoniensia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2016, s. 83-93. KAČÍREK, Ľuboš. Vydavateľské aktivity Novej školy slovenskej (1868 - 1875). In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov : Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov : ŠVK, 2016, s. 149-159. Výstavy (3): Taká bola Petržalka : Petržalka v rokoch 1919 - 1946, Miestna knižnica Petržalka, od 23. januára 2014. Taká bola Petržalka : Petržalka v rokoch 1946 - 1973, Miestna knižnica Petržalka, od 5. februára 2015 Taká bola Petržalka : Petržalka v rokoch 1973 - 1989, Miestna knižnica Petržalka, od 4. februára 2016 Elektronické výstupy (15): ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Vnútorná a zahraničná migrácia Slovenska v rokoch 1919 - 1937. (Konferencia: Přesídlování národů – cílevědomí proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských záujmů Evropy 20. století (Příčiny, formy, prostředky a důsledky), Praha 23. – 24. október 2013). ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Charakter reprodukčného správania obyvateľstva Podkarpatskej Rusi. (Konferencia: Podkarpatská Rus v éře První republiky, Praha 16. - 17. september 2014) ŠPROCHA, Branislav - ŠMIGEĽ, Michal - TIŠLIAR, Pavol. Štruktúrne zmeny populácie Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. (Konferencia: Podkarpatská Rus v éře První republiky, Praha 16. - 17. september 2014) TIŠLIAR, Pavol. Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku v roku 1919. (Konferencia: Sčítání a my, XLIV. konference České demografické společnosti), Praha 21. - 22. mája 2014 MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie z roku 1857 - medzistupeň medzi feudálnymi konskripciami a modernými sčítaniami. (Konferencia: Sčítání a my, XLIV. konference České demografické společnosti), Praha 21. - 22. mája 2014 TIŠLIAR, Pavol (ed.) Populačné štúdie Slovenska 3. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 187s. ISBN 978-80-971715-0-6 online: link pdf (9,4 Mb) ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Možnosti využitia ekonomických štruktúr obyvateľstva 1921, 1930, 1940 a sčítania podnikov a závodov na Slovensku v roku 1930 pre komplexný výskum populačných dejín Slovenska. (Konferencia: Remeslo má zlaté dno..., Bratislava 1. - 3. októbra 2014) TIŠLIAR, Pavol. Cesta k prvému úradnému lexikónu sídel na Slovensku. (Konferencia: Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II., Bratislava, 21. - 23. októbra 2014) Prevládajúca národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Slovenská národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Maďarská národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Nemecká národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Židovská národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Česká národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940 Cigánska národnosť v Slovenskej republike (1939 - 1945) podľa výsledkov SĽ 1940

Aktuálne info a termíny!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

C.E.E.O.L. Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!