© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Vedecký časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo vychádza 2x ročne s uzávierkou príspevkov k 28. feburáru a 30. septembru príslušného roku. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt) vrátane príloh.  Zameraním časopisu je predovšetkým mapovať vedeckú prácu na poli muzeológie, múzejníctva, monumentológie, ale aj ďalších príbuzných odborov a špecializácií, ktoré sa podieľajú na ochrane a správe kultúrneho dedičstva s dôrazom na strednú Európu. Preto obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácii časopisu. Odporúčame zasielať najskôr abstrakty príspevkov. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Časopis poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov. Autor plne uhrádza anglickú jazykovú korektúru rukopisu pred publikovaním, ktorú zabezpečuje Ebor Editing company  (dr. Ginevra House et al.; ginevra.house@yahoo.co.uk). Redakčná rada časopisu: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); PaedDr. Tibor Díte, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); PhDr. Jan Dolák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); Mgr. Silvia Eliašová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko); doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); PhDr. Peter Maráky, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko); Mgr. Lenka Ulašinová-Bystrianska, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko); Mgr. Lenka Vargová, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko) Redakčná rada zasadá 4x ročne, v marci, máji, septembri a novembri, schvaľuje obsah Medzinárodná redakčná rada časopisu: Dr. Vitaly Ananiev, CSc., Saint-Petersburg State Univerzity (Rusko); prof. Jože Hudales, PhD., University of Ljubljana (Slovinsko); Dr. Tone Kregar, Muzej novejše zgodovine Celje (Slovinsko); assoc. prof. François Mairesse PhD. , Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francúzsko); prof. Eiji Mizushima, PhD., University of Tsukuba (Japonsko);  prof. Bruno Brulon Soares, PhD., Federal University of the State of Rio de Janeiro (Brazília); assoc. prof. M. A. Lynne Teather, M. A.  PhD., University of Toronto (Kanada) Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo: 1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3. Príspevky zaradené do časti štúdie podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada časopisu. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo tu  Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach: - Central and Easter European Online Library (CEEOL) - Directory of Open Access Journals (DOAJ) - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) - Historical Abstracts EBSCOhost - The European Reference Index for the Humanities    and the Social Sciences (ERIH PLUS) - Elsevier SCOPUS - Web of Science Core Collection: ESCI
ISSN 1339-2204 eISSN 2453-9759 EV 5516/17

Aktuálne info a termíny

Exkurzia Považie 28.-30.10.2019 program tu Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Výkonní redaktori/Executive editors prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (pavol.tisliar@uniba.sk) doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (lubos.kacirek@uniba.sk) Jazyková redakcia/ Proofreading: Anglický jazyk: Mgr. Lenka Vargová Český jazyk: Bc. Monika Mikulášková Slovenský jazyk: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Vydavateľ/Published by: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2 814 99 Bratislava SLOVAK REPUBLIC Redakcia/Editorial Office: Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo Katedra etnológie a muzeológie FiF UK e-mail: muzeologia.kd@gmail.com
SCImago Journal & Country Rank