© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Vedecký časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo vychádza 2x ročne s uzávierkou príspevkov k 28. feburáru a 30. septembru príslušného roku. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt) vrátane príloh.  Zameraním časopisu je predovšetkým mapovať vedeckú prácu na poli muzeológie, múzejníctva, monumentológie, ale aj ďalších príbuzných odborov a špecializácií, ktoré sa podieľajú na ochrane a správe kultúrneho dedičstva s dôrazom na strednú Európu. Preto obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácii časopisu. Odporúčame zasielať najskôr abstrakty príspevkov. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Časopis poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Redakčná rada časopisu: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), PaedDr. Tibor Díte, PhDr. Jan Dolák, PhD., Mgr. Silvia Eliašová, PhD., Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Peter Maráky, doc. PhDr. Zbyněk Z. Stránský, doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Mgr. Lenka Ulašinová-Bystrianska, PhD., Mgr. Lenka Vargová Redakčná rada zasadá 4x ročne, v marci, máji, septembri a novembri, schvaľuje obsah Medzinárodná redakčná rada časopisu: Dr. Vitaly Ananiev, CSc., Saint-Petersburg State Univerzity (Rusko); prof. Jože Hudales, PhD., University of Ljubljana (Slovinsko); Dr. Tone Kregar, Muzej novejše zgodovine Celje (Slovinsko); assoc. prof. François Mairesse PhD. , Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francúzsko); prof. Eiji Mizushima, PhD., University of Tsukuba (Japonsko);  prof. Bruno Brulon Soares, PhD., Federal University of the State of Rio de Janeiro (Brazília); assoc. prof. M. A. Lynne Teather, M. A.  PhD. (Kanada) Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo: 1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3. Príspevky zaradené do časti štúdie podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada časopisu. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo tu  Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach: - Central and Easter European Online Library (C.E.E.O.L) - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) - Historical Abstracts EBSCOhost - The European Reference Index for the Humanities    and the Social Sciences (ERIH PLUS) - Elsevier SCOPUS
ISSN 1339-2204 eISSN 2453-9759

Aktuálne info a termíny!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

C.E.E.O.L. Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Výkonní redaktori/Executive editors prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (pavol.tisliar@uniba.sk) Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (lubos.kacirek@uniba.sk) Jazyková redakcia/ Proofreading: Anglický jazyk: Mgr. Slavomír Čéplö Český jazyk: Bc. Monika Mikulášková Slovenský jazyk: Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Vydavateľ/Published by: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2 814 99 Bratislava SLOVAK REPUBLIC Redakcia/Editorial Office: Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo Katedra etnológie a muzeológie FiF UK e-mails: muzeologia@fphil.uniba.sk; muzeologia.kd@gmail.com