Domov Domov Štúdium Štúdium Veda a výskum Veda a výskum časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo APVV-0199-12 APVV-0199-12 Fotogaléria Fotogaléria Studia Museologica Slovaca Studia Museologica Slovaca © Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

Štátne skúšky z muzeológie sa uskutočnia 26.8.2019 o 9,00 na G368 pre oba stupne štúdia! Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1/2019 online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

DOLÁK, Jan. Sběratelství

a sbírkotvorná činnost

muzeí. Vysokoškolská

učebnica. Bratislava :

Univerzita Komenského,

2018. Publikáciu možno

zakúpiť u autora

Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Studia Museologica Slovaca Ročenka študentských prác z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva
Studia Museologica Slovaca, volume 1 (2017)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, 140s. ISBN 978-80-89881-07-9 Studia Museologica Slovaca, volume 2 (2018)  Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, 126s. ISBN 978-80-89881-12-3  stiahni tu
Ročenka Studia Museologica Slovaca vychádza pravideľne raz ročne, výlučne v elektronickej podobe. Odborne je zameraná na vedecko-výskumné články a práce vysokoškolských študentov a pedagógov z oblasti muzeológie, múzejníctva, monumentológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré pôsobia v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií, zberateľstve a práce so zbierkami. Vychádza každoročne v letných mesiacoch. Redakcia prijíma príspevky do konca mája príslušného roku. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Ročenka poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Poplatky: autori neplatia žiadne poplatky za spracovanie či publikovanie príspevkov.  Základné etické štandardy pre zverejňovanie v ročenke Studia Museologica Slovaca: 1.Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu ročenky (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2.Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3.Príspevky podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada ročenky. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality.  Podrobné pravidlá publikačnej etiky  Výkonní redaktori/Executive editors: Pavol Tišliar - Lenka Vargová (pavol.tisliar@uniba.sk, lenka.vargova@uniba.sk) Redakčná rada/Editorial board:  Jan Dolák (Slovakia), Lucie Jagošová (Czech Republic), Ľuboš Kačírek (Slovakia), Otakar Kirsch (Czech Republic), Pavol Tišliar (Slovakia), Lenka Ulašinová Bystrianska (Slovakia), Lenka Vargová (Slovakia) Vydavateľ/Published by: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Katedra etnológie a muzeológie/Department of Ethnology and Museology Filozofická fakulta/ Faculty of Arts Univerzita Komenského / Comenius University in Bratislava Gondova 2 814 99 Bratislava Slovenská republika/ Slovak Republic e-mail: SMS.muzeologia@gmail.com