© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Podujatia a výstavy odboru
Cyklus tematických výstav Taká bola Petržalka   Výstavy venované dejinám Petržalky realizované odborom Muzeológia a kultúrne dedičstvo I. Petržalka do roku 1918 (2013) II. Petržalka v rokoch 1919 - 1946 (2014) III. Petržalka 1946 - 1973 (2015) V. Petržalka v rokoch 1973 - 1989 II. (2017)
Spolupracujúce inštitúcie: Mestská časť Bratislava - Petržalka Miestna knižnica Petržalka Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. Archív mesta Bratislavy Archív Ústavu pamäti národa Múzeum mesta Bratislavy Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra SNM – Múzeum židovskej kultúry Slovenský národný archív v Bratislave
Táto   práca   bola   podporovaná Agentúrou   na   podporu   výskumu   a   vývoja   na   základe   zmluvy   č. APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“.

Aktuálne info a termíny!

Deň otvorených dverí na

Katedre etnológie a

muzeológie FiF UK,

27.1.2018. Prídite sa pozrieť

na muzeológiu

Pripravujeme: Fenomén

kultúrneho dedičstva v

spoločnosti IV. 24.- 25.

apríl 2018, FiF UK.

Pozvánka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo, vol. 5, No. 2 (2017)

online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf (24 mb)
Zábery z pripravenej výstavy Petržalka v rokoch 1946 - 1973 a vernisáže z 5. februára 2015