© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Podujatia a výstavy odboru
Cyklus tematických výstav Taká bola Petržalka   Výstavy venované dejinám Petržalky realizované odborom Muzeológia a kultúrne dedičstvo I. Petržalka do roku 1918 (2013) II. Petržalka v rokoch 1919 - 1946 (2014) III. Petržalka 1946 - 1973 (2015) V. Petržalka v rokoch 1973 - 1989 II. (2017)
Spolupracujúce inštitúcie: Mestská časť Bratislava - Petržalka Miestna knižnica Petržalka Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. Archív mesta Bratislavy Archív Ústavu pamäti národa Múzeum mesta Bratislavy Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra SNM – Múzeum židovskej kultúry Slovenský národný archív v Bratislave
Táto   práca   bola   podporovaná Agentúrou   na   podporu   výskumu   a   vývoja   na   základe   zmluvy   č. APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“.

Aktuálne info a termíny!

Stála muzeologická

kapustnica (STAKAP)

2017, 19.12. v utorok, od

18,00 hod. na G368.

Povinná účasť študentov!

Ďalšie foto z odbornej

exkurzie Ostrihom-

Štúrovo

Studia Museologica

Slovaca, vol. 1 (2017),

Zborník študentských prác

nášho odboru, tu online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo, vol. 5, No. 2

(2017) online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Petržalka v rokoch 1919 - 1946 Kačírek, Ľuboš - Tišliar, Pavol. 2. doplnené a rozšírené vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2014, 80s. ISBN 978-80-971715-1-3 online: pdf (24 mb)
Zábery z pripravenej výstavy Petržalka v rokoch 1946 - 1973 a vernisáže z 5. februára 2015