© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Veda a výskum
Základná vedecko-výskumná činnosť odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam výskumu vybraných oblastí kultúrneho dedičstva, problémami teoretickej muzeológie a dejinami Slovenska. Odbor vydáva 2x ročne vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo. V súčasnosti odbor realizuje, prípadne participuje na nasledujúcich grantových projektoch:   MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 - prebiehajúci projekt 2015-2017 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Cyklus výstav Taká bola Petržalka) MŠ SR VEGA č. 1/0176/14 – prebiehajúci projekt 2014-2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 hlavný rišeiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV) APVV-0199-12 - prebiehajúci projekt 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) hlavný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí Odbor sa pravidelne zapája do organizovania a spoluorganizovania vedeckých podujatí, či už ide o fakultnú študentskú vysokoškolskú odbornú činnosť (ŠVOK), ktorú organizujeme a spoluorganizujeme aj na medzinárodnej úrovni, alebo o vedecké konferencie z oblasti muzeológie a múzejníctva. Rovnako v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke organizujeme cyklus výstav Taká bola Petržalka. Každé dva roky organizujeme konferenciu “Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti”, zameranú na hmotné, ale aj nehmotné dedičstvo, na vznik, vývoj a činnosť pamäťových, fondových inštitúcií doma i v zahraničí. Program aktuálnej konferencie.

Aktuálne info a termíny

Exkurzia Považie 28.-30.10.2019 program tu Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2/2019 online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 3 (2019) stiahni tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!