© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Veda a výskum
Základná vedecko-výskumná činnosť odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam výskumu vybraných oblastí kultúrneho dedičstva, problémami teoretickej muzeológie a dejinami Slovenska. Odbor vydáva 2x ročne vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo. V súčasnosti odbor realizuje, prípadne participuje na nasledujúcich grantových projektoch:   MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 - prebiehajúci projekt 2015-2017 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Cyklus výstav Taká bola Petržalka) MŠ SR VEGA č. 1/0176/14 – prebiehajúci projekt 2014-2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 hlavný rišeiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV) APVV-0199-12 - prebiehajúci projekt 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) hlavný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí Odbor sa pravidelne zapája do organizovania a spoluorganizovania vedeckých podujatí, či už ide o fakultnú študentskú vysokoškolskú odbornú činnosť (ŠVOK), ktorú organizujeme a spoluorganizujeme aj na medzinárodnej úrovni, alebo o vedecké konferencie z oblasti muzeológie a múzejníctva. Rovnako v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke organizujeme cyklus výstav Taká bola Petržalka. Každé dva roky organizujeme konferenciu “Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti”, zameranú na hmotné, ale aj nehmotné dedičstvo, na vznik, vývoj a činnosť pamäťových, fondových inštitúcií doma i v zahraničí. Program aktuálnej konferencie.

Aktuálne info a termíny

Pozývame na STAKAP

2018! 5.12.2018 od 18,00

na G368, pozvanka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj

Slovenska: Populačné

štúdie Slovenska 11  tu

Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 2% z daní pre o.z. Muzeológia a kultúrne dedičstvo Nový cyklus výstav: Novodobá Petržalka : Petržalka 1990 - 2000 26.4-30.6.2018

Poďte študovať

muzeológiu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!