© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Veda a výskum
Základná vedecko-výskumná činnosť odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam výskumu vybraných oblastí kultúrneho dedičstva, problémami teoretickej muzeológie a dejinami Slovenska. Odbor vydáva 2x ročne vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo. V súčasnosti odbor realizuje, prípadne participuje na nasledujúcich grantových projektoch:   MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 - prebiehajúci projekt 2015-2017 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Cyklus výstav Taká bola Petržalka) MŠ SR VEGA č. 1/0176/14 – prebiehajúci projekt 2014-2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 hlavný rišeiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV) APVV-0199-12 - prebiehajúci projekt 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) hlavný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí Odbor sa pravidelne zapája do organizovania a spoluorganizovania vedeckých podujatí, či už ide o fakultnú študentskú vysokoškolskú odbornú činnosť (ŠVOK), ktorú organizujeme a spoluorganizujeme aj na medzinárodnej úrovni, alebo o vedecké konferencie z oblasti muzeológie a múzejníctva. Rovnako v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke organizujeme cyklus výstav Taká bola Petržalka. Každé dva roky organizujeme konferenciu “Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti”, zameranú na hmotné, ale aj nehmotné dedičstvo, na vznik, vývoj a činnosť pamäťových, fondových inštitúcií doma i v zahraničí. Program aktuálnej konferencie.

Aktuálne info a termíny!

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo prijaté do databázy

C.E.E.O.L. Viac tu

Od 19. 4. 2017 je na pôde

Filozofickej fakulty UK (u nás

na 3. posch.) sprístupnená

výstava Industriál očami

odborníkov/pamätníkov.

Pozvánka

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 1/2017 online

16. 2. o 16,00 hod. sa

uskutočnila v petržalskej

knižnici vernisáž výstavy

Taká bola Petržalka

Petržalka v rokoch 1973 - 1989

II. Život na sídlisku.

Pozvánka tu Bannery z výstavy Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu STAKAP 2016 - 13. 12. 2016 (utorok) na G368 o 18,00 hod., pozvánka tu Foto z našej “bowlingovej” odbornej exkurzie v Banskej Bystrici a Zvolene: tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo akceptované vo vedeckej databáze Elsevier SCOPUS. Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!