© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Realizované študijné programy muzeológie 2.1.24 Súčasné štúdium Muzeológie a kultúrneho dedičstva prebieha výlučne v dennej forme štúdia, v oboch akreditovaných stupňoch: - bakalárske štúdium - magisterské štúdium Jadro bakalárskeho (Bc.) študijného programu obsahuje: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu - teória ochrany kultúrneho dedičstva - základy teoretickej muzeológie a monumentológie - základy príbuzných vedných disciplín (knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história a historické vedy) medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva - múzeum, inštitucionalizácia múzejného fenoménu - muzeografia - aplikovaná muzeológia - evidencia, dokumentácia a správa zbierok - múzejná a pamiatková prezentácia fondov - základy konzervovania - kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Slovenska - pomocné vedy historické v múzeu Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a záverečnou štátnou skúškou. Predmety štátnej skúšky v bakalárskom stupni: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatok - teoretická a aplikovaná muzeológia a monumentológia - dejiny Slovenska Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie si osvojí základnú problematiku ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť, t.j. rovinu “muzeografickú” (dokumentácia, základná prezentácia a ochrana fondov); získava základy všeobecnej muzeológie a prehľad z vývoja národných dejín so zameraním na kultúrne a spoločenské dejiny. Z obsahového hľadiska sa bakalárske štúdium zameriava predovšetkým na prípravu kurátorov historických zbierok. Jadro magisterského (Mgr.) študijného odboru obsahuje: - manažment a marketing v kultúre - práca s návštevníkmi, kultúrno-výchovná činnosť - múzejná a galerijná pedagogika - špecializovaná muzeológia a metamuzeológia - základy reštaurovania - múzejné výstavníctvo - múzejná informatika, digitalizácia a informačné systémy - ochrana a správa kultúrneho dedičstva - dejiny hmotnej kultúry a materiálna kultúra - archívne dedičstvo - špecializované múzeá (technické, etnografické, historické) - vybrané etnografické a etnologické časti (urbánna etnológia, vizuálna, sociálna, kultúrna a historická antropológia, orálna história a i.) - stredoeurópske kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Predmety štátnej skúšky: - špecializovaná muzeológia a metamuzeológia - ochrana kultúrneho dedičstva - organizácia a riadenie, marketing kultúrno-historických inštitúcií Absolvent magisterského štúdia muzeológie si osvojí rozširujúce teoretické i praktické poznatky z odboru, s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, múzejnej a galerijnej pedagogiky, metamuzeológie, ale i základy reštaurátoskej a konzervátorskej techniky, ochrany kultúrneho dedičstva. Absolventi štúdia 2. stupňa (Mgr.) majú prehĺbené znalosti z múzejnej teórie a praxe, precizujú odbornú terminológiu, svojimi odporúčaniami sa môžu podieľať na skvalitnení legislatívnej tvorby v oblasti ochrany a správy kultúrneho dedičstva. Z obsahového hľadiska sa magisterské štúdium muzeológie zameriava hlavne na prípravu kurátorov etnografických zbierok.

Aktuálne info a termíny

Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1/2019 online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

DOLÁK, Jan. Sběratelství

a sbírkotvorná činnost

muzeí. Vysokoškolská

učebnica. Bratislava :

Univerzita Komenského,

2018. Publikáciu možno

zakúpiť u autora

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj

Slovenska: Populačné

štúdie Slovenska 11  tu

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!