© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2019
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Realizované študijné programy muzeológie 2.1.24 Súčasné štúdium Muzeológie a kultúrneho dedičstva prebieha výlučne v dennej forme štúdia, v oboch akreditovaných stupňoch: - bakalárske štúdium - magisterské štúdium Jadro bakalárskeho (Bc.) študijného programu obsahuje: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu - teória ochrany kultúrneho dedičstva - základy teoretickej muzeológie a monumentológie - základy príbuzných vedných disciplín (knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história a historické vedy) medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva - múzeum, inštitucionalizácia múzejného fenoménu - muzeografia - aplikovaná muzeológia - evidencia, dokumentácia a správa zbierok - múzejná a pamiatková prezentácia fondov - základy konzervovania - kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Slovenska - pomocné vedy historické v múzeu Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a záverečnou štátnou skúškou. Predmety štátnej skúšky v bakalárskom stupni: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiato