© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Realizované študijné programy muzeológie 2.1.24 Súčasné štúdium Muzeológie a kultúrneho dedičstva prebieha výlučne v dennej forme štúdia, v oboch akreditovaných stupňoch: - bakalárske štúdium - magisterské štúdium Jadro bakalárskeho (Bc.) študijného programu obsahuje: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu - teória ochrany kultúrneho dedičstva - základy teoretickej muzeológie a monumentológie - základy príbuzných vedných disciplín (knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história a historické vedy) medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva - múzeum, inštitucionalizácia múzejného fenoménu - muzeografia - aplikovaná muzeológia - evidencia, dokumentácia a správa zbierok - múzejná a pamiatková prezentácia fondov - základy konzervovania - kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Slovenska - pomocné vedy historické v múzeu Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a záverečnou štátnou skúškou. Predmety štátnej skúšky v bakalárskom stupni: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatok - teoretická a aplikovaná muzeológia a monumentológia - dejiny Slovenska Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie si osvojí základnú problematiku ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť, t.j. rovinu “muzeografickú” (dokumentácia, základná prezentácia a ochrana fondov); získava základy všeobecnej muzeológie a prehľad z vývoja národných dejín so zameraním na kultúrne a spoločenské dejiny. Z obsahového hľadiska sa bakalárske štúdium zameriava predovšetkým na prípravu kurátorov historických zbierok. Jadro magisterského (Mgr.) študijného odboru obsahuje: - manažment a marketing v kultúre - práca s návštevníkmi, kultúrno-výchovná činnosť - múzejná a galerijná pedagogika - špecializovaná muzeológia a metamuzeológia - základy reštaurovania - múzejné výstavníctvo - múzejná informatika, digitalizácia a informačné systémy - ochrana a správa kultúrneho dedičstva - dejiny hmotnej kultúry a materiálna kultúra - archívne dedičstvo - špecializované múzeá (technické, etnografické, historické) - vybrané etnografické a etnologické časti (urbánna etnológia, vizuálna, sociálna, kultúrna a historická antropológia, orálna história a i.) - stredoeurópske kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Predmety štátnej skúšky: - špecializovaná muzeológia a metamuzeológia - ochrana kultúrneho dedičstva - organizácia a riadenie, marketing kultúrno-historických inštitúcií Absolvent magisterského štúdia muzeológie si osvojí rozširujúce teoretické i praktické poznatky z odboru, s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, múzejnej a galerijnej pedagogiky, metamuzeológie, ale i základy reštaurátoskej a konzervátorskej techniky, ochrany kultúrneho dedičstva. Absolventi štúdia 2. stupňa (Mgr.) majú prehĺbené znalosti z múzejnej teórie a praxe, precizujú odbornú terminológiu, svojimi odporúčaniami sa môžu podieľať na skvalitnení legislatívnej tvorby v oblasti ochrany a správy kultúrneho dedičstva. Z obsahového hľadiska sa magisterské štúdium muzeológie zameriava hlavne na prípravu kurátorov etnografických zbierok.

Aktuálne info a termíny!

Deň otvorených dverí na

Katedre etnológie a

muzeológie FiF UK,

27.1.2018. Prídite sa pozrieť

na muzeológiu

Pripravujeme: Fenomén

kultúrneho dedičstva v

spoločnosti IV. 24.- 25.

apríl 2018, FiF UK.

Pozvánka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo, vol. 5, No. 2 (2017)

online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!