© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
PhDr. Peter Maráky externý pedagóg
(1950) Etnológ, múzejník, pamiatkár, PhDr. Štúdium na FF UK v Bratislave absolvoval 1974, rigorózna skúška v roku 1981. R. 1974–85 odborný pracovník Kysuckého múzea v Čadci, od 1975 jeho riaditeľ. R. 1985–86 riaditeľ Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Od roku 1987 pracoval v Slovenskom národnom múzeu (SNM) , 1987–89 zástupca ústredného riaditeľa SNM, 1989–91 riaditeľ Historického múzea SNM, v rokoch 1991 až 1995 vedúci Vydavateľstva SNM, v rokoch 1995-1998 a 2002 – 2009 generálny riaditeľ SNM. V roku 1998 metodik v Muzeologickom informačnom centre SNM. V rokoch 1998-2002 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR, kde vypracoval základ systematického budovania legislatívy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v SR . Od roku 1991 šéfredaktor obnoveného periodika - kultúrnej revue Pamiatky a múzeá . Od roku 2011 riaditeľ Múzea dopravy STM v Bratislave. Zaoberá sa materiálnou kultúrou, muzeológiou a ochranou pamiatok, manažmentom kultúry. Pod jeho vedením sa Kysucké múzeum výsledkami svojej činnosti zaradilo medzi popredné regionálne múzeá na Slovensku. Významnou mierou prispel k budovaniu skanzenového Múzea kysuckej dediny a obnove historickej lesnej železnice v N. Bystrici – Vychylovke. Zorganizoval (s A. Prandom a P. Salnerom) komplexný národopisný výskum zátopových obcí Riečnica a Harvelka. Spoluzakladateľ a organizátor festivalu Etnofilm Čadca. Na čele SNM sa zaslúžil o vznik a rozvoj viacerých múzeí menšinových kultúr a vybudovanie nového areálu SNM v obnovených kúriách na Žižkovej ulici v Bratislave. Autor odborných a popularizačných publikácií (monografie: Čadca a okolie, Kultúrny život Slovenska 1999 - 2002, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku., mnohých štúdií, analýz, esejí a článkov, televíznych, rozhlasových a filmových scenárov , libriet a scenárov historických a etnografických výstav. Spolupracoval na viacerých syntézach slovenskej vedy (EAS, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska a i.), bol podpredsedom redakčnej rady Atlasu krajiny SR. Riadil projekty podporené z grantových schém APVV, ESF, tzv. nórskych fondov a pod. Člen správnych rád (UK, VNJH), vedeckých rád (múzeá, knižnice, ústavy), špecializovaných poradných orgánov (Slovenský filmový ústav, Národná banka Slovenska), grantových komisií, člen redakčných rád časopisov a zborníkov, v minulosti dlhoročný člen výboru NSS pri SAV a predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku.

Aktuálne info a termíny!

Deň otvorených dverí na

Katedre etnológie a

muzeológie FiF UK,

27.1.2018. Prídite sa pozrieť

na muzeológiu

Pripravujeme: Fenomén

kultúrneho dedičstva v

spoločnosti IV. 24.- 25.

apríl 2018, FiF UK.

Pozvánka tu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo, vol. 5, No. 2 (2017)

online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Nová publikácia na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Stiahnuť knihu tu Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!