© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2018
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
(1971) Vedecké hodnosti: 2007 – PhD. – Dizertačná práca: Nová škola slovenská a jej snahy o modernizáciu slovenskej spoločnosti Pracoviská: 1995 – 1997 Múzeum mesta Bratislavy 1997 – 2008 Univerzita Komenského – Pedagogická fakulta od r. 2008 – Univerzita Komenského – Filozofická fakulta
Najdôležitejšie publikácie - KAČÍREK, Ľuboš. Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. M. Martinkovič (ed.). Krakov : FiF TU a Spolok Slovákov v Poľsku, 2011, s. 246-338. - KRŠÁK, Pavol (zost.): Ottov historický atlas SLOVENSKO. Praha : Ottovo nakladatelství, 2009, 560 s. ISBN 978-80-7360-834-7 – spoluautor - KAČÍREK, Ľuboš: Konfesionálna otázka v národnom hnutí v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Verbum historiae I. Bratislava 2008, s. 147-152. - KAČÍREK, Ľuboš: Učiteľ, pamiatkar a muzeológ Jozef Könyöki (1829 – 1900). In: Nám i budoucím (muzejní, ovětová a vlastivědná činnost učitelů). Materiály z odborné konference, konané 7. a 8. listopadu 2006 v Přerově. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, p. o. oddělení dějin školství 2007, s. 281 – 287. - KAČÍREK, Ľuboš: Politický zápas medzi Novou a Starou školou počas volieb do uhorského snemu v rokoch 1869 a 1872 a činnosť poslancov Novej školy slovenskej. In: Historický zborník, 17, 2007, č. 2, s.13 – 36. ISSN 1335-8723 - KAČÍREK, Ľuboš: Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. storočia. In: Slavica slovaca, 39, 2004, č. 1, s. 45- 57. ISSN: 0037-6787 - KAČÍREK, Ľuboš: Príbuzenské vzťahy rodiny Jesenský-Gašparé. In: Janko Jesenský a Zora Jesenská v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: FF UMB, Matica slovenská, 2004, s. 4 – 18. - KAČÍREK, Ľuboš: Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Sféry ženy (sociológia, etnológia, história). Zost. Jana Darulová a Katarína Koštialová. Banská Bystrica : FHV UMB a SÚ ČAV 2004, s. 391 – 401. - LENGOVÁ, Jana - KAČÍREK, Ľuboš: Osobný fond Jána Levoslava Bellu v zbierkach Mestského múzea v Bratislave. In: Zborník Mestského múzea, BRATISLAVA XV, 2003, s. 151-166. ISBN 80-969006-4-1; ISSN 0524-2428 - BARTL, Július – KAČÍREK, Ľuboš – OTČENÁŠ, Michal: Dejepis 2. Národné dejiny. Pre 2. ročník gymnázií. Bratislava : SPN 2002, s. 51 – 118 – spoluautor
Odborná orientácia – témy: Slovenské dejiny, muzeológia, ochrana kultúrneho dedičstva Pedagogická činnosť: Zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť Špecializovaná muzeológia Práca s verejnosťou Múzeum ako inštitúcia Muzeografia Múzejná komunikácia Kultúrno-výchovná činnosť Muzeologická prax I, II Odborná exkurzia I, II Slovenské dejiny I, II - Úvod do štúdia histórie 

Aktuálne info a termíny

Jesenná exkurzia Martin 8.-10.10.2018, program tu Nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, vol. 6 (2018), no. 2 stiahni Studia Museologica Slovaca 2 (2018) stiahni Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v SCImago v Q1 2% z daní pre o.z. Muzeológia a kultúrne dedičstvo Nový cyklus výstav: Novodobá Petržalka : Petržalka 1990 - 2000 26.4-30.6.2018

Poďte študovať

muzeológiu

Edičný rad Centra pre

historickú demografiu a

populačný vývoj Slovenska:

Populačné štúdie Slovenska 10 

tu

Ďalšie foto z odbornej exkurzie

Ostrihom-Štúrovo

Studia Museologica Slovaca, 

vol. 1 (2017), Zborník

študentských prác nášho odboru,

tu online

Časopis Muzeológia a kultúrne

dedičstvo bol prijatý do ďalších

prestížnych databáz: Web of

Science Core Collection (ESCI)

a Directory of Open Access

Journals (DOAJ)

Nové skriptá na odbore: KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Stiahnuť knihu tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Grantová činnosť: MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 - prebiehajúci projekt 2015-2017 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.